Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Hidrologija
Sa prosječnim oticajem od 40 litara/s/km2, zapreminski izraženo oko 19,5 km3/god., Crna Gora spada u 4% svjetske teritorije sa najvećim prosječnim oticajem. Imajući pri tome u vidu činjenicu da se čak 95,3% vodotokova u Crnoj Gori formira u republici, dakle sa izvorištem i slivnim područjem na teritoriji republike, s pravom se može reći da je voda naš najveći prirodni resurs.
Jedan od metoda koji može dati objektivnu sliku o relativnom vodnom bogatstvu ili nedostatku vode jeste metoda kompeticionog indeksa kojom se količina postojećih prisutnih voda izražava po broju stanovnika koji pretenduju na jedinicu zapremine vode. Koristeći pomenuti kriterijum stanovniku Crne Gore pripada 30.425 m3/godišnje, što Crnu Goru svrstava među najbogatije zemlje u Evropi. Naravno, ovdje se radi o apsolutnim količinama (kvantitetu voda), dok se u vodoprivrednim razmatranjima za određene namjene zahtijeva i odgovarajući kvalitet, a pri planiranju potrošnje moraju se uzeti u obzir i prostorna alokacija resursa i vremenska neravnomjernost prirodnih proticaja vode.

Na teritoriji Crne Gore formira se nekoliko značajnih vodotokova koji otiču u dva pravca: prema Crnom i Jadranskom moru.

Ukupna površina Crnomorskog dijela sliva iznosi oko 7.260 km2 ili 52.5 % crnogorske teritorije. Sa te površine tragom Zapadne Morave otiče rijeka Ibar, dok Drinom otiču rijeke Tara, Piva, Lim i Ćehotina.

Ukupna površina dijela Jadranskog sliva Crne Gore iznosi oko 6.560 km2 ili 47.5 %. Prema Jadranskom moru otiče Morača sa svojom najznačajnijom pritokom Zetom, te Sitnica, Ribnica, Cijevna, Orahovštica i Rijeka Crnojevića. Sve njihove vode rijekom Bojanom završavaju u Jadranskom moru. Pored Bojane, neposredno u more uliva se još nekoliko vodotokova, uglavnom, bujičnog karaktera, za koje ne postoje osmatranja i mjerenja parametara hidrološkog bilansa.