Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrografija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Hidrografija
Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, član 41 iz 2009. godine Hidrometeorološki zavod Crne Gore (HMZCG) je zadužen da organizuje hidrografska djelatnost, odnosno nacionalnu hidrografsku službu Crne Gore.
U tu svrhu u okviru HMZCG je formiran Sektor za hidrografiju i okeanografiju sa sjedištem u Lepetanima sa adresom:

Sektor za hidrografiju i okeanografiju
85 333 Lepetane,
tefon/faks: 032686120
E-mail: hidrografija@meteo.co.me

Sektor je preuzeo infrastrukturu, opremu i preostalo osoblje Hidrografskog centra Mornarice što će poslužiti kao osnova za razvoj nacionalne hidrografske službe.
Sa postojećom infrastrukturom i opremom za hidrografski premjer i okeanografska mjerenja HMZCG je već sada u stanju da obavlja određene poslove iz domena hidrografske službe (npr. korišćenjem ove opreme i infrastrukture izvršeni su hidrografski premjeri Skadarskog i Plavskog jezera i trasa kanalizacionih ispusta u more u Baru i Herceg Novom).
Već su realizovane neke od aktivnosti na pokretanju hidrografske djelatnosti:
- Uz određena finansijska ulaganja i angažman posade, hidrografska plovna sredstva su dovedena u operativno stanje tako da sada raspolažemo sa hidrografskim čamcem koji je podesan za mjerenja i radove u lukama, na prilazima lukama i u Bokokotorskom zalivu i sa hidrografskom barkasom podesnom za mjerenja i radove na otvorenom moru. Treba naglasiti da su navedena plovna sredstva namjenski građena i opremljena za hidrografski premjer, okeanografska i druga mjerenja na moru i da je na njima ukrcana iskusna posada. Značajno je i da su to jedina plovila te vrste u Crnoj Gori koja mogu biti korisna i drugim institutima, zavodima i ustanovama.
- Izvršena je sistematizacija Oglasa za pomorce i poslije prekida od tri godine ponovo je izrađena i štampana publikacija Oglasi za pomorce. Na osnovu ove publikacije u Sektoru za hidrografiju i okeanografiju ažuriran je određen broj kopija postojećih pomorskih karata naših voda (100-27; 100-28 i 300-34) te su one sada dostupne zainteresovanim korisnicima.
- Organizovana je izrada i štampanje Nautičkog godišnjaka za 2010. godinu koji je takođe dostupan korisnicima.
Pred HMZ CG je velika obaveza na uspostavljanju i razvoju jedne djelatnosti i službe od izuzetne važnosti za svaku pomorsku zemlju. Imajući u vidu nedostatak podataka o fenomenima vezanim za naše more, ograničene materijalne i stručne resurse po pitanju mjerenja i uopšte istraživanja na moru smatramo da bi bilo dobro, kroz saradnju svih institucija u zemlji koje se bave ovom i sličnom problematikom i zajedničkim korišćenjem postojećih resursa, izbjeći dupliranje troškova i napora i unaprijediti znanje o moru. U tom smislu pozivamo sve zainteresovane ustanove, organizacije kao i pojedince na saradnju.